Vårt mandat

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv med Oppegård og Frogn kommuner som deltakere. Arkivet ble vedtatt i 2002 og startet opp i 2006. Vi markerte 10-års jubileum i 2016 sammen med resten av Kolben kulturhus der vi driftes i tilknytning til Oppegård bibliotek. Folloarkivet har to hovedformål, det ene dreier seg om forvaltning av kommunenes eldre og avsluttede arkiver, det andre gjelder arbeid rettet mot arkivskapere og arkivdanning, dokumentasjonsforvaltningen. Folloarkivet er en av landets 24 kommunale arkivinstitusjoner (KAI).

KAI omfatter 24 institusjoner bestående av interkommunale arkiv, byarkiv og fylkesarkiv. Omlag 85% av landets kommuner deltar i en slik arkivinstitusjon, de aller fleste i en interkommunal ordning ettersom dette fagfeltet anses for omfattende for en kommune å makte alene. Totalt har disse institusjonene 365,7 årsverk, i snitt drøyt 15 årsverk per institusjon. KAI samarbeider om ulike prosjekter seg i mellom og med Arkivverket. Eksempler på samarbeidsprosjekter er Samdok, arkivplan.no. tidsskriftet Arkheion og KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter). Vår organisasjon er Arkivforbundet (fhv. LLP).

Dokumentasjonsforvaltning

Arbeidet mot arkivskaperne (kommunene) skal sikre at det som skjer i dag blir dokumentert og bevart for ettertiden. Vi er kommunenes arkivfaglige kompetanseinstitusjon og premissleverandør, og gir kommunene råd og veiledning i dokumentasjonforvaltning. Vi holder også kurs og konferanser for de som jobber med arkiv og IKT.

Digitaliseringen i offentlig sektor innebærer både at dagens dokumenter skapes digitalt og at de eldre analoge arkivene blir digitalisert. Folloarkivet arbeider innenfor begge områdene. Vi tilbyr faglig råd og veiledning til kommunene i forbindelse med overganger til, og anskaffelser av, elektroniske arkivsystemer, vi tenker helhetlig og langsiktig og kan bistå i forbindelse med integrasjoner og arkivarkitektur. Videre arbeider vi for å kunne tilby digitalt depot til kommunene slik at vi kan motta og forvalte de eldre elektroniske arkivene. Vi har også digitalisert enkelte analoge arkivstykker og utarbeider digitale kataloger over arkivene.

Eldre arkiver

Forvaltningen av de eldre og avsluttede arkivene innebærer bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av disse. Langtidsbevaring av arkiver stiller spesifikke krav til lagringsforhold, og mediene de er lagret på har ulike krav. Vi katalogiserer de ordnede arkivene og gjør dem tilgjengelige gjennom kataloger, informasjon og formidling slik at de kan brukes på våre lesesalsplasser eller digitalt. Katalogene finnes på den landsomfattende søketjenesten Arkivportalen og digital formidling finner du på vår  facebookside, bloggen Oppegård i arkivene, vår interaktive skjerm i biblioteket samt på nettsidene.

Pin It on Pinterest

Share This